خداوند در درون ماست، نه در سر سجاده و مساجد. وقت با ارزشتان را در جستجوی صحیح خداوند صرف کنید. که این جستجو مقدس است. ابتدا وجودش را در درون احساس کنید سپس آن را مورد ستایش قرار دهید. عبادت کور کورانه نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه شما را به دنیایی از سوال منتهی خواهد کرد / نفس حقیقی نیست، وجود خارجی ندارد، نفس همان خود نیست، بلکه نظری است که در باره ی خویش به عنوان موجودی جداگانه داریم، موجودی خاص و مهم، محتاج مصرف و غیره. نفس صرفاً برداشتی است که آن را با خود حمل می کنیم. شما نفس خود نیستید. شما موجودی الهی و روحی جاودانه هستید. شما موجودی ذی روحی هستید که هرگز نه متولد می شوید و نه می میرید, شما انسان بودن را تجربه می کنید. و زمانی که خدا را بشناسید، وقتی بخشی از علم مکانیک آفرینش باشید، به رفیع ترین مراحل زندگی رسیده اید

 
دسته ها : عرفان
جمعه چهارم 5 1387
روی قبرم بنویسید مسافر بوده است/ ........ بنویسید که یک مرغ مهاجر بوده است ...... بنویسید زمین کوچه ی سرگردانیست ..... او در این معبر پرحادثه عابر بوده است ...... صفت شاعر اگر همدلی و همدردیست ...... در رثایم بنویسد که شاعر بوده است ....... بنویسید اگر شعری ازاومانده بجای ...... مردی از طایفه ی شعر معاصر بوده است ...... مدح گویی و ثنا خوانی اگر دین داریست ...... بنویسید در این مرحله کافر بوده است ...... غزل حجرت من را همه جا بنویسید ...... روی قبرم بنویسیدمهاجر بوده است
دسته ها : عاطفی
پنج شنبه سوم 5 1387
X