حاصل عمر ما همین یک نفس است 
من پذیرفته ام که عشق افسانه است ... 
این دل درد آشنا دیوانه است 
می روم شاید فراموشت کنم 
با فراموشی هم آغوشت کنم 
می روم از رفتن من شاد باش!!!! 
از عذاب دیدنم آزاد باش 
گرچه تو تنها تر از ما می روی 
آرزو دارم ولی عاشق شوی 
آرزو دارم بفهمی درد را 
تلخی برخوردهای سرد رادسته ها : عاطفی
پنج شنبه بیست و هشتم 6 1387
X